STATUT

Towarzystwa Przyjaciół Kultury Ludowej w Krakowie

 

1.0.0. Nazwa. teren działalności. siedziba. znak.

1.1.0. Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Przyjaciół Kultury Ludowej w ciągu dalszym nazywane "Towarzystwem".

1.2.0. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

1.3.0. Towarzystwo prowadzi działalność na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4.0. Towarzystwo ma prawo zakładania oddziałów na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.

!.5.0. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Kraków.

1.6.0. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

1.7.0 Znakiem Towarzystwa jest tzw. gwiazda ciesielska, której może używać na odznakach, pieczęciach, sztandarach - zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

2.0.0. Charakter, cele i środki działania.

2.1.0. Towarzystwo, jako część społecznego ruchu kulturalnego działa na rzecz podniesienia znaczenia kultury ludowej, tworzy sprzyjającą atmosferę dla zachowania i przywracania jej wartości współczesnej polskiej wsi.

2.2.0. Towarzystwo rozbudza i utrwala dumę z chłopskiego dziedzictwa kulturalnego wśród mieszkańców wsi, a wśród mieszkańców miast dumę z wiejskiego rodowodu, umacnia wewnętrzne więzi społeczne na wsi, oraz związki ze wsią mieszkańców miast.

2.3.0. Towarzystwo popularyzuje, wspomaga działania zmierzające w kierunkach:

2.3.1. - przywracania najwartościowszych ze starych zwyczajów, obrzędów i zachowań,

2.3.2. - upowszechniania umiejętności i upodobania do śpiewania przy różnych okazjach, zbiorowo i indywidualnie, starych, rodzimych pieśni i piosenek, muzykowania i tańczenia,

2.3.3. - zachęcania do noszenia przez mieszkańców wsi z okazji świąt i uroczystości strojów regionalnych.